Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
and
[ænd, ənd, ən]
|
liên từ
và, cùng, với
mua và bán
anh với (và) tôi
nếu dường như, tuồng như là
hãy để anh ta đi nếu cần
còn
tôi sẽ đi còn anh sẽ ở lại đây
(không dịch)
cà phê sữa
ba mươi tư
hai trăm năm mươi
đi hàng đôi
ngày càng tốt hơn
ngày càng xấu hơn
hàng dặm hàng dặm, rất dài
sách thì cũng có ba bảy loại
hãy gắng đến
hãy gắng giúp tôi