Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
me
[mi:]
|
đại từ
tôi, tao, tớ
đừng làm tôi đau!
ai đó? - tôi đây
danh từ
như mi