Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
kilogram
['kiləgræm]
|
Cách viết khác : kilogramme ['kiləgræm]
danh từ
ki-lô-gam