Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
delight [di'lait]
 
deliver [di'livə]
 
delivery [di'livəri]
 
demand [di'mɑ:nd]
 
demonstrate ['demənstreit]
 
density ['densiti]
 
dentist ['dentist]
 
deny [di'nai]
 
department [di'pɑ:tmənt]
 
departure [di'pɑ:t∫ə]
 
depend [di'pend]
 
dependent [di'pendənt]
 
depict [di'pikt]
 
deposit [di'pɔzit]
 
depreciation [di,pri:∫i'ei∫n]
 
depress [di'pres]
 
depth [depθ]
 
derivative [di'rivətiv]
 
derive [di'raiv]
 
describe [dis'kraib]
 
description [dis'krip∫n]
 
desert ['dezət]
 
deserve [di'zə:v]
 
design [di'zain]
 
designer [di'zainə]
 
desire [di'zaiə]
 
desk [desk]
 
desperate ['despərit]
 
despite [dis'pait]
 
destroy [di'strɔi]
 
destruction [dis'trʌk∫n]
 
detail ['di:teil]
 
detect [di'tekt]
 
determination [di,tə:mi'nei∫n]
 
determine [di'tə:min]
 
determiner [di'tə:minə]
 
develop [di'veləp]
 
development [di'veləpmənt]
 
device [di'vais]
 
devote [di'vout]
 
diagnosis [,daiəg'nousis]
 
diagram ['daiəgræm]
 
dialect ['daiəlekt]
 
dialogue ['daiəlɔg]
 
diameter [dai'æmitə]
 
diamond ['daiəmənd]
 
diary ['daiəri]
 
dictionary ['dik∫ənri]
 
die [dai]
 
diet ['daiət]