Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
due [dju:]
 
dull [dʌl]
 
dump ['dʌmp]
 
during ['djuəriη]
 
dust [dʌst]
 
duty ['dju:ti]
 
dynamic [dai'næmik]