Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
differ ['difə]
 
difference ['difrəns]
 
different ['difrənt]
 
difficult ['difikəlt]
 
difficulty ['difikəlti]
 
dig [dig]
 
digital ['didʒitl]
 
dimension [di'men∫n]
 
dinner ['dinə]
 
direct [di'rekt; dai'rekt]
 
direction [di'rek∫n]
 
directive [di'rektiv]
 
director [di'rektə]
 
dirt [də:t]
 
dirty ['də:ti]
 
disabled [dis'eibld]
 
disadvantage [,disəd'vɑ:ntidʒ]
 
disagree [,disə'gri:]
 
disagreement [,disə'gri:mənt]
 
disappear [,disə'piə]
 
disappoint [,disə'pɔint]
 
disappointment [,disə'pɔintmənt]
 
disapproval [,disə'pru:vəl]
 
disapprove [disə'pru:v]
 
disaster [di'zɑ:stə]
 
disc [disk]
 
discipline ['disiplin]
 
disclose [dis'klouz]
 
disclosure [dis'klouʒə]
 
discount ['diskaunt]
 
discourse [dis'kɔ:s]
 
discover [dis'kʌvə]
 
discovery [dis'kʌvəri]
 
discuss [dis'kʌs]
 
discussion [dis'kʌ∫n]
 
discharge [dis't∫ɑ:dʒ]
 
disease [di'zi:z]
 
disgust [dis'gʌst]
 
dish [di∫]
 
dishonest [dis'ɔnist]
 
disk [disk]
 
dislike [dis'laik]
 
dismiss [dis'mis]
 
dismissal [dis'misəl]
 
disorder [dis'ɔ:də]
 
display [dis'plei]
 
disposal [dis'pouzəl]
 
dispute [dis'pju:t]
 
dissolve [di'zɔlv]
 
distance ['distəns]