Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
dentist
['dentist]
|
danh từ
người làm công việc hàn, làm sạch, nhổ răng và lắp răng giả; nha sĩ
Chuyên ngành Anh - Việt
dentist
['dentist]
|
Kỹ thuật
bác sỹ nha khoa
Sinh học
bác sỹ nha khoa
Từ thông dụng khác
 
e [i:]
 
dump ['dʌmp]
 
portrait ['pɔ:treit]
 
chemistry ['kemistri]
 
compute [kəm'pju:t]
 
meat [mi:t]