Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
personal
['pə:sənl]
|
tính từ
cá nhân, riêng tư
ý kiến cá nhân tôi, ý kiến riêng tôi
đây là việc riêng của tôi
những nhận xét ám chỉ cá nhân; những lời chỉ trích cá nhân
một tài khoản riêng, tài khoản cá nhân
sự sạch sẽ/sảng khoái/vệ sinh cá nhân
bức thư có đóng dấu 'Thư riêng'
làm ơn để chúng tôi ngồi riêng - chúng tôi có chuyện riêng cần bàn
cuộc sống riêng của ông ta là điều bí ẩn đối với các bạn đồng nghiệp
dành cho cá nhân; dành riêng
xe này dành riêng cho anh sử dụng mà thôi
chúng tôi dành một dịch vụ riêng cho các khách hàng
ông làm việc đó như một đặc ân dành riêng cho tôi chứ?
đích thân, trực tiếp làm
đích thân Thủ tướng xuất hiện trong lễ phát thưởng
tôi sẽ trực tiếp chú ý đến vấn đề
(ngôn ngữ học) nhân xưng
đại từ chỉ ngôi; đại từ nhân xưng
Chuyên ngành Anh - Việt
personal
['pə:sənl]
|
Kinh tế
cán bộ
Kỹ thuật
cá nhân
Tin học
cá nhân
Từ điển Anh - Anh
personal
|

personal

personal (pûrʹsə-nəl) adjective

Abbr. pers.

1. Of or relating to a particular person; private: "Like their personal lives, women's history is fragmented, interrupted" (Elizabeth Janeway).

2. a. Done, made, or performed in person: a personal appearance. b. Done to or for or directed toward a particular person: a personal favor.

3. Concerning a particular person and his or her private business, interests, or activities; intimate: I have something personal to tell you.

4. a. Aimed pointedly at the most intimate aspects of a person, especially in a critical or hostile manner: an uncalled-for, highly personal remark. b. Tending to make remarks, or be unduly questioning, about another's affairs: She always becomes personal in an argument.

5. Of or relating to the body or physical being: personal cleanliness.

6. Relating to or having the nature of a person or self-conscious being: belief in a personal God.

7. Law. Relating to a person's movable property: personal possessions.

8. Grammar. Indicating grammatical person.

noun

Abbr. pers.

1. A personal item or notice in a newspaper.

2. personals A column in a newspaper or magazine featuring personal notices.

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
personal
|
personal
personal (adj)
  • individual, private, own, particular, special, peculiar, delicate, subjective, respective, intimate
    antonym: public
  • offensive, rude, derogatory, familiar, intrusive, impertinent (formal), cheeky (UK, informal)
    antonym: complimentary
  • personal (n)
    classified ad, ad, advertisement, announcement, public notice, want ad (US, informal), classified advertisement, advert (UK, informal), classifieds (informal), personal ad