Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chỉ
[chỉ]
|
thread; yarn
To spin thread and thread a needle
As frail as a thread
royal decree; royal ordinance
weft
Silk warp and cotton weft
Oblong brick (for building walls)
Class struggle is the fabric of the whole of Marx's philosophy
(chỉ vàng ) one tenth of a tael
line (on palm)
to point out; to show
A policeman on point-duty
A direction-pointing arrow
The clock hand shows five o'clock
To point out to someone his mistakes
To show what is right and good
To show (someone) how to handle a machine
That sentence does not tacitly point at anyone; that remark is impersonal
to teach
Do it the way I taught you
to denote; to indicate
A noun denoting a person
This dial indicates the temperature
To do only what one is told
To act as an absolute boss (ordering others and doing nothing oneself)
One should match one's words with work and not sit in one's place and act as an absolute boss
only; merely; just
To be anxious only to fulfill one's duty
The mere sight of fish makes me queasy
I was merely wondering if this is the best solution
There's nothing difficult, there's only the fear of the lack of will
we fight not only for today, but also for tomorrow
Just last week
Just this once
She has just arrived, so she doesn't know what to do today
That's all
Từ điển Việt - Việt
chỉ
|
danh từ
dây mảnh và dài, bằng sợi se, dùng để khâu, thêu,...
xe chỉ luồn kim (tục ngữ)
sợi ngang trên khung cửi hoặc máy dệt
canh tơ chỉ vải
đường chạm trên mặt gỗ
gạch chỉ; chạm đường chỉ nổi bên cạnh tủ
đồng cân, trọng lượng kim loại quý
chiếc vòng nặng năm chỉ
Lệnh bằng văn bản của vua chúa
nhận thánh chỉ
động từ
cho người ta biết bằng cách hướng tay hoặc vật dùng làm hiệu về phía ấy
mũi tên chỉ hướng đi ra ga
bảo cho người ta điều cần hoặc muốn biết
mẹ chỉ con cách nấu ăn ngon; chỉ điều hay lẽ phải
nêu ý nghĩa
danh từ chỉ người
phụ từ
phạm vi được giới hạn; chỉ có thế thôi
chỉ một mình tôi đi là đủ; chỉ mới tuần trước
chỉ vừa đi ra chợ