Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
speak
[spi:k]
|
nội động từ spoke , (từ cổ,nghĩa cổ) spake ; spoken
nói, phát ra lời nói
tập nói
anh ta không nói được
nói với, nói lên; nói chuyện; diễn đạt bằng lời nói
tôi sẽ nói chuyện với anh ta về vấn đề đó
việc làm nói lên nhiều hơn lời nói
phát biểu, diễn thuyết, đọc diễn văn (ở hội nghị)
sủa (chó)
nổ (súng)
kêu (nhạc khí)
giống như thật, trông giống như thật
bức ảnh giống như thật
ngoại động từ
nói được, biết được (một thứ tiếng)
nó nói được tiếng Anh
nói
nói sự thật
nói rõ, chứng tỏ
điều đó chứng tỏ anh ta rộng lượng
(hàng hải) gọi, nói chuyện với (tàu thuỷ... bằng (rađiô))
ám chỉ (ai)
biện hộ cho (ai)
là người phát ngôn (của ai)
nói rõ, chứng minh cho
điều đó nói rõ lòng can đảm của anh
nói về, đề cập đến; viết đến
chẳng có gì đáng nói
nói to, nói lớn
nói thẳng, nói toạc ý kiến của mình
nghĩ sao nói vậy
nói về (điều gì) (với ai)
khẳng định (điều gì)
tôi có thể khẳng định là anh ta có đến đó
nói to hơn
nói thẳng, nói toạc ý kiến của mình
nói không cần sách, nhớ mà nói ra
hậu tố
(trong từ ghép) (thông tục) ngôn ngữ, biệt ngữ (nhất là của một nhóm hay một tổ chức nào đó)
ngôn ngữ máy tính
ngôn ngữ tuyên truyền (mập mờ)
Từ liên quan
language polyglot