Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
courage
['kʌridʒ]
|
danh từ
sự can đảm, sự dũng cảm, dũng khí
giữ vững can đảm, không nản lòng
mất hết can đảm, mất hết hăng hái
lấy hết can đảm
tính anh hùng (sau khi uống rượu)
thực hiện quan điểm của mình; kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình