Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • imtai
 • loanloan005
 • PST
 • heo2k4
 • pisola3
 • thaivu9186
 • Chi_Korra
 • nguyenanh200517
 • tulipdo
 • minhnguyet03
 • thinhsun
 • laylababy592003
 • stick to sth: giới hạn mình vào; bám vào

  • If I have to drive, I always stick to only one glass of wine.
  • Nếu phải lái xe, tôi luôn uống giới hạn một ly rượu thôi.
  • George was never ambitious; he was happy to stick to writing and gardening.
  • George không bao giờ là một người tham vọng. Anh ấy thấy vui khi bám vào công việc viết lách và làm vườn.
  •  
 
 • stink up sth – stink sth up: chơi dở tệ; trình diễn dở tệ

  • The Lakers stunk up their home court and practically handed their game to the Bulls.
  • Đội Lakers chơi dở tệ trên sân nhà và hầu như đã để thua đội Bulls.
  •  
 
 • stink up/out sth – stink sth up/out: làm hôi cái gì

  • There was some old fish in the bin which had stunk out the whole kitchen.
  • Mấy con cá ươn trong thùng rác làm hôi hết cái nhà bếp.
  • Martin wears these old sandals which really stink the place up.
  • Martin mang đôi giày xăng-đan cũ làm chỗ này hôi vô cùng.
  •  
 
 • stir in sth – stir sth in – stir sth into sth: cho (cái gì) vào (cái gì) khuấy

  • Add the eggs and then stir in the sugar and dried fruit.
  • Thêm trứng, rồi cho đường và trái cây khô vào khuấy.
  • Mr Blakey sat at the table stirring sugar into his tea.
  • Ông Blakey ngồi tại bàn, cho đường vào ly trà của ông và khuấy.
  •  
 
 • stick out for sth: đòi cho bằng được; nhất quyết đòi

  • The company offered him a smaller car, but Vie stuck out for the Jaguar.
  • Công ty cấp cho Vie chiếc xe nhỏ hơn, nhưng anh ấy đòi cho bằng được chiếc Jaguar.
  • The City of London, which owns the land, stuck out for a rent that was three times the market value.
  • Thành phố Luân Đôn, là chủ sở hữu mảnh đất, nhất quyết đòi giá thuê cao gấp ba lần giá thị trường.
  •  
 
 • stir up sth – stir sth up: khơi dậy; gây nên

  • The huge statue of the leader was designed to stir up emotions of awe and respect.
  • Bức tượng khổng lồ của nhà lãnh đạo được thiết kế để khơi dậy những cảm xúc kính sợ và tôn trọng.
  • News of the murder spread fast, stirring up panic in the neighbourhood.
  • Tin tức về vụ giết người lan nhanh, gây hoang mang trong khu vực.
  •  
 
 • stir up memories: khơi dậy những ký ức

  • Seeing Simon again had stirred up so many memories from her youth.
  • Gặp lại Simon đã khơi dậy rất nhiều kỷ niệm thời thanh niên của cô ấy.
  •  
 
 • stir up sb – stir sb up: chọc giận

  • Critics said that the programme was biased and was intended to stir people up.
  • Các nhà phê bình nói rằng chương trình này thiên lệch và dùng để chọc giận người ta.
  •  
 
 • stitch up sb – stitch sb up: vu khống; vu oan cho; đổ tội cho

  • You stitched me up, you rat – I got two years for those burglaries and I didn't do them!
  • Mày đã vu oan cho tao, đồ chuột bọ. Tao ngồi tù hai năm vì cái tội ăn trộm mà tao không hề phạm!
  •  
 
 • stitch-up: sự vu khống

  • It was a stitch-up – he didn't do it!
  • Đó là một sự vu khống – anh ấy không làm chuyện đó!
  •  
 
 • stitch up sb – stitch sb up: lừa; lừa đảo

  • We were really stitched up – we trusted him with our savings and we lost the lot!
  • Đúng là chúng tôi đã bị lừa – chúng tôi giao phó các khoản tiết kiệm của chúng tôi cho anh ta và mất hết!
  •  
 
 • stitch up a deal: đạt được một thoả thuận

  • Shiraz has stitched up deals all over the world to boost sales.
  • Shiraz đã đạt được các thoả thuận mua bán trên khắp thế giới để đẩy mạnh doanh thu.
  •  
 
 • stock up on: tích trữ; dự trữ

  • We'll stock up on wine and beer while we're abroad.
  • Chúng ta sẽ tích trữ rượu và bia khi chúng ta ở nước ngoài.
  •  
 
 • stop up sth – stop sth up: bít cái gì lại

  • There’s a hole in this pipe. I need something to stop it up with.
  • Trong ống này có một cái lỗ. Tôi cần cái gì đó để bít nó lại.
  • People are so concerned about draughts – they stop up every little opening and the house gets stuffy and airless.
  • Mọi người quá lo lắng về gió lùa – họ bít mọi khe hở nhỏ lại làm ngôi nhà trở nên ngột ngạt và thiếu không khí.
  •  
 
 • stop up to do sth: thức để làm việc gì

  • I stopped up to watch the baseball and it went on until after twelve.
  • Tôi thức xem bóng chày và cứ thế cho đến sau mười hai giờ.
  •