Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • imtai
 • loanloan005
 • PST
 • heo2k4
 • pisola3
 • thaivu9186
 • Chi_Korra
 • nguyenanh200517
 • tulipdo
 • minhnguyet03
 • thinhsun
 • laylababy592003
 • square up: trả tiền; trả nợ

  • I'll pay for the drinks now and we can square up later.
  • Để tôi trả tiền nước lần này cho, rồi tụi mình huề nhau sau.
  •  
 
 • squeeze sb out: loại ai; đuổi ai (khỏi nơi nào)

  • Big supermarkets are squeezing out smaller shops who can't offer such low prices.
  • Các siêu thị lớn đang bóp chết những cửa hàng nhỏ hơn không thể đưa ra mức giá thấp như vậy.
  • Hodkinson was squeezed out in the battle for control of the company.
  • Hodkinson bị loại khỏi cuộc chiến giành quyền kiểm soát công ty.
  •  
 
 • squeeze sb out of: loại ai khỏi; đuổi ai khỏi

  • Low-income families claim they are being squeezed out of the neighbourhood by high rents.
  • Các gia đình có thu nhập thấp khẳng định họ đang bị đuổi ra khỏi khu vực do giá thuê nhà cao.
  •  
 
 • to sum up: tóm lại

  • So, to sum up, we need to concentrate on two things – staff training and improved communication.
  • Vậy tóm lại, chúng ta cần tập trung vào hai việc: đào tạo nhân viên và cải thiện giao tiếp.
  •  
 
 • summing-up: lời kết luận

  • In his summing-up, the judge warned the jury that it was dangerous to convict someone on the evidence of one victim alone.
  • Trong lời kết luận của mình, thẩm phán cảnh báo bồi thẩm đoàn rằng thật nguy hiểm khi kết án ai đó mà chỉ căn cứ vào một nạn nhân.
  •  
 
 • sum up sb/sth – sum sb/sth up: đánh giá

  • She’s a clever young woman. She'll soon sum up the situation.
  • Cô ấy là một cô gái thông minh. Cô ấy sẽ sớm đánh giá được tình hình.
  • He looked long and hard at the younger executive as if trying to sum him up.
  • Anh ấy nhìn lâu và kỹ càng vị giám đốc điều hành trẻ tuổi hơn như thể cố đánh giá anh ta.
  •  
 
 • summon up sth: dồn hết (can đảm, sức lực…); lấy hết (can đảm, sức lực…)

  • Geoffrey summoned up all his powers of concentration and looked down at the exam paper.
  • Geoffrey dồn hết khả năng tập trung của mình và nhìn xuống bài thi.
  •  
 
 • summon up sb/sth: gọi hồn

  • They stand in a ring and hold hands, and summon up the spirits of the dead.
  • Họ đứng trong một vòng tròn, nắm tay nhau, và gọi hồn người chết.
  • He cried out in a voice that would summon up the devil from the deepest part of hell.
  • Anh ta thét lên với một cái giọng gọi được quỷ hiện lên từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục.
  •  
 
 • swallow up sb/sth – swallow sb/sth up: che khuất; che mất

  • The storm had swallowed up the daylight. Sheets of dense gray rain fell from the sky.
  • Cơn bão đã che khuất ánh mặt trời. Những màn mưa dày đặc và xám xịt từ trên trời đổ xuống.
  • No sooner did the moon spill its silver light over the fields than it was swallowed up by cloud.
  • Trăng vừa mới đổ ánh sáng bạc xuống những cánh đồng thì đã bị mây che khuất.
  • She watched as Blake walked down the street, until he was swallowed up by the crowd.
  • Cô nhìn Blake đi xuống con phố cho đến khi anh khuất trong đám đông.
  •  
 
 • swap sth around/round: hoán đổi; đổi

  • Jake poured orange juice into her glass and vodka and orange into his, then swapped them round when she wasn't looking.
  • Jake đổ nước cam ép vào ly của cô ấy và rượu vốt-ka và cam vào ly của anh ta, sau đó đổi ly khi cô ấy không nhìn.
  • Have you been swapping the furniture around again?
  • Anh lại dời đổi đồ đạc nữa rồi sao?
  •  
 
 • swap over: hoán đổi nhau; đổi chỗ cho nhau

  • I'll play from this end first and then after a couple of games, we'll swap over.
  • Tôi sẽ chơi ở đầu này trước rồi sau một vài ván bọn mình sẽ đổi chỗ cho nhau.
  • We shared the driving – I drove the first part of the journey up to Birmingham, and then we swapped over.
  • Chúng tôi chia nhau việc lái xe: tôi lái tới Birmingham là đoạn đầu của chuyến đi, sau đó chúng tôi hoán đổi nhau.
  •  
 
 • swap sth over: hoán đổi; đổi

  • Sally always comes to school with her shoes on the wrongfeet, and her teacher has to swap them over for her.
  • Sally lúc nào cũng mang giày ngược đến trường, và cô giáo phải đổi lại cho em.
  •  
 
 • be sworn in: tuyên thệ

  • After every member of the jury has been sworn in, the judge introduces the lawyers.
  • Sau khi mọi thành viên của hội đồng xét xử đã tuyên thệ, thẩm phán giới thiệu các luật sư.
  •  
 
 • make up your mind (make your mind up) (that): quyết định rằng

  • By the time they got home, he had already made up his mind that he would marry her.
  • Vào lúc họ về nhà anh ấy đã quyết định rằng anh ấy sẽ kết hôn với cô ấy
  •