Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
eye
[ai]
|
danh từ
mắt, con mắt
(thực vật học) mắt (trên củ khoai tây)
lỗ (kim, xâu dây ở giày...)
vòng, thòng lọng (dây); vòng mắt (ở đuôi công); điểm giữa (đích tập bắn)
sự nhìn, thị giác
cách nhìn, con mắt
nhìn bằng con mắt ghen tức
cách nhìn, sự đánh giá
đánh giá cao, coi trọng
sự chú ý, sự theo dõi
để ý, theo dõi
sự sáng suốt
đã mở mắt ra, đã sáng mắt, đã tỉnh ngộ
ăn miếng trả miếng
nhìn chằm chằm
ngập đầu (công việc, nợ nần)
(xem) sheep
được chủ tịch (nghị viện) trông thấy mình giơ tay và cho phát biểu
nhìn
(xem) front
(quân sự) nhìn bên trái!
(quân sự) nhìn bên phải!
mặt trời
theo dõi ai; trông nom ai
(xem) glad
có con mắt tinh đời về, rất tinh tế
lấy cái gì làm mục đích
chú ý từng li từng tí
có mắt rất tinh, cái gì cũng nhìn thấy
mắt tinh bắn giỏi
no bụng đói con mắt, tham lam
nếu anh không mù, nếu anh không đần độn
theo sự đánh giá của, theo con mắt của
đứng về mặt pháp lý, đứng về mặt luật pháp
ngược gió
trong trí tưởng tượng; trong sự nhìn trước
mù một mắt
liếc mắt đưa tình
làm ai trố mắt nhìn (vì ngạc nhiên)
my eye (s)!
ồ lạ nhỉ!
mắt thường (không cần đeo kính)
đồng ý với aii
trông thấy ngay
(xem) dust
dưới sự giám sát của ai
thong manh à?, mắt để ở đâu?
(từ lóng) phỗng tay trên ai, đi nước trước ai
nhằm vào cái gì
quá rõ ràng hiển nhiên đối với ai
(thể dục thể thao) đánh bóng chính xác
niềm hy vọng trong suy nghĩ của ai
trong nháy mắt, trong chớp mắt
xem xét tường tận
nâng cao cảnh giác
dõi mắt trông theo, nhìn không chớp mắt
thất bại ê chề đối với ai
chỉ yêu ai mà thôi
liếc nhìn
sáng mắt ra, tỉnh ngộ
vờ không quan tâm đến, nhắm mắt làm ngơ
trước mắt ai, trước sự chứng kiến của ai
nhắm mắt cũng làm được, không cần cố gắng nhiều
ngoại động từ
nhìn quan sát, nhìn trừng trừng
Chuyên ngành Anh - Việt
eye
[ai]
|
Hoá học
mắt
Kỹ thuật
mắt; tai; vòng, lỗ, khuyên
Sinh học
mắt
Toán học
mắt
Vật lý
mắt
Xây dựng, Kiến trúc
mắt; tai; vòng, lỗ, khuyên
Từ điển Anh - Anh
eye
|

eye

 

eye (ī) noun

1. An organ of vision or of light sensitivity.

2. a. The vertebrate organ of vision; either of a pair of hollow structures located in bony sockets of the skull, functioning together or independently, each having a lens capable of focusing incident light on an internal photosensitive retina from which nerve impulses are sent to the brain. b. The external, visible portion of this organ together with its associated structures, especially the eyelids, eyelashes, and eyebrows. c. The pigmented iris of this organ.

3. The faculty of seeing; vision.

4. The ability to make intellectual or aesthetic judgments: has a good eye for understated fashion.

5. a. A way of regarding something; a point of view: To my eye, the decorations are excellent. b. Attention: The lavish window display immediately got my eye.

6. Something suggestive of the vertebrate organ of vision, especially: a. An opening in a needle. b. The aperture of a camera. c. A loop, as of metal, rope, or thread. d. A circular marking on a peacock's feather. e. Chiefly Southern U.S.. The round flat cover over the hole on a wood-burning stove.

7. A photosensitive device, such as a photoelectric cell.

8. Botany. a. A bud on a twig or tuber: the eye of a potato. b. The often differently colored center of the corolla of some flowers.

9. a. Meteorology. The circular area of relative calm at the center of a hurricane. b. The center or focal point of attention or action: right in the eye of the controversy.

10. Informal. A detective, especially a private detective.

11. A choice center cut of meat, as of beef: eye of the round.

verb, transitive

eyed, eyeing or eying (īʹĭng), eyes

1. To look at: eyed the passing crowd with indifference.

2. To watch closely: eyed the shark's movements.

3. To supply with an eye.

idiom.

all eyes

Fully attentive.

an eye for an eye

Punishment in which an offender suffers what the victim has suffered.

clap (one's) eyes on or lay (one's) eyes on, set (one's) eyes on

To look at.

eye to eye

In agreement: We're eye to eye on all the vital issues.

have eyes for

To be interested in.

have (one's) eye on

1. To look at, especially attentively or continuously.

2. To have as one's objective.

in a pig's eye Slang

Under no condition; never: In a pig's eye will I ever do that.

in the eye of the wind Nautical

In a direction opposite that of the wind; close to the wind.

in the public eye

1. Frequently seen in public or in the media.

2. Widely publicized; well-known.

my eye Slang

In no way; not at all. Used interjectionally.

with an eye to

With a view to: redecorated the room with an eye to its future use as a nursery.

with (one's) eyes closed

Unaware of the risks involved.

with (one's) eyes open

Aware of the risks involved.

 

[Middle English, from Old English ēge, ēage.]

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
eye
|
eye
eye (n)
judgment, appreciation, sense, taste, discrimination, discernment, perceptiveness
eye (v)
look at, stare at, gaze at, watch, observe, eyeball (informal), ogle, eye up