Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
someone
['sʌmwʌn]
|
Cách viết khác : somebody ['sʌmbədi]
như somebody
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
someone
|
someone
someone (n)
big shot (informal), celebrity, somebody, big name, star, name, superstar
antonym: nobody