Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
are
[ɑ:]
|
danh từ
A (đơn vị diện tích ruộng đất, bằng 100 m 2)
ngôi 3 số nhiều thời hiện tại của be