Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
official
[ə'fi∫l]
|
tính từ
thuộc hoặc liên quan đến chức vụ, quyền lực hoặc do ủy nhiệm; (thuộc) chính quyền
trách nhiệm, quyền lực, hồ sơ của chính quyền
với thẩm quyền của thị trưởng
chính thức
lời tuyên bố chính thức
trịnh trọng, theo nghi thức
bữa tiệc trọng thể
viết theo phong cách trịnh trọng
danh từ
viên chức, công chức
các công chức của chính phủ
các cán bộ của một chính đảng
(tôn giáo) uỷ viên tài phán của giáo hội ( (thường) official principal )