Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
permission
[pə'mi∫n]
|
danh từ
sự cho phép, sự chấp nhận; giấy phép
với sự rộng lượng cho phép của ông (nếu ông cho phép)