Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
disestablish
[,disis'tæbli∫]
|
ngoại động từ
bãi bỏ sự thiết lập, bãi bỏ tổ chức
tách nhà thờ ra khỏi nhà nước