Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
licensee
[,laisən'si:]
|
danh từ
người được cấp giấy phép, người được cấp môn bài, người được cấp đăng ký