Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
nearly
['niəli]
|
phó từ
không hoàn toàn; gần như; rất sát với
gần như rỗng/đầy/kết thúc
gần đến một giờ rồi
sắp đến giờ khởi hành
chúng tôi đã ở rất gần đó
dễ có đến 100 người ở đây
cô ta súyt đoạt giải nhất
cô ta gần như ngã gãy cổ
anh ta hầu như bao giờ cũng đến trễ
hầu như mọi đứa trẻ ở trường đều qua được cuộc kiểm tra bơi
mật thiết, sát
vấn đề có quan hệ mật thiết với tôi
xem xét sâu sát một vấn đề
cách xa; ít hơn nhiều; còn lâu
còn lâu mới đủ thời gian học thuộc những từ đó
chúng tôi chưa chuẩn bị gì cho việc kiểm tra
xem pretty