Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
exception
[ik'sep∫n]
|
danh từ
(một trường hợp) loại bỏ ra hoặc không kể đến; người hoặc vật không được tính vào; ngoại lệ; biệt lệ
hầu hết các công trình xây dựng trọngthi trấn này đều khá tẻ nhạt, nhưng nhà thờ này lại là một ngoại lệ
bọn trẻ con đều làm tốt, trừ có mỗi Joe là không làm được
mọi sinh viên (không trừ ai) đều phải qua kỳ thi tiếng Anh
một biệt lệ đối với một quy tắc ngữ pháp
sự phản đối
phản đối cái gì, chống lại cái gì
có thể bị phản đối
ngoại lệ làm sáng tỏ quy tắc
Trừ anh ta ra, cả nhà anh ta đều tóc đỏ. Anh ta là một ngoại lệ làm sáng tỏ thêm quy tắc
đối xử với ai/cái gì như là một trường hợp đặc biệt
Tất cả các anh phải có mặt ở đây lúc 8 giờ sáng; tôi không chấp nhận một trường hợp ngoại lệ nào cả