Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
being
['bi:iη]
|
danh từ
sinh vật
con người
sự tồn tại; sự sống
tồn tại; sống
bản chất; thể chất (con người)
(xem) come
đấng chí tôn Thượng đế
tính từ
hiện tại, hiện nay
trong thời gian hiện nay, trong thời gian này
Từ liên quan
be