Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
length [leηθ]
 
less [les]
 
lesson ['lesn]
 
let [let]
 
letter ['letə]
 
level ['levl]
 
liability [,laiə'biliti]
 
liable ['laiəbl]
 
library ['laibrəri]
 
licence ['laisəns]
 
license ['laisəns]
 
lid [lid]
 
lie [lai]
 
life [laif]
 
lift [lift]
 
light [lait]
 
like [laik]
 
likely ['laikli]
 
limit ['limit]
 
limitation [,limi'tei∫n]
 
line [lain]
 
linear ['liniə]
 
link [liηk]
 
linguistic [liη'gwistik]
 
lip [lip]
 
liquid ['likwid]
 
liquidity [li'kwiditi]
 
list [list]
 
listen ['lisn]
 
listener ['lisnə]
 
literal ['litərəl]
 
literally ['litərəli]
 
literary ['litərəri]
 
literature ['litrət∫ə]
 
little ['litl]
 
litre ['li:tə]
 
live [liv]
 
lively ['laivli]
 
liver ['livə]
 
load [loud]
 
loan [loun]
 
local ['loukəl]
 
locate [lou'keit]
 
location [lou'kei∫n]
 
lock [lɔk]
 
logic ['lɔdʒik]
 
logical ['lɔdʒikəl]
 
lonely ['lounli]
 
long [lɔη]
 
long-term ['lɔηtə:m]