Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
look [luk]
 
loose [lu:s]
 
lord [lɔ:d]
 
lorry ['lɔri]
 
lose [lu:z]
 
loss [lɔs]
 
lot [lɔt]
 
loud [laud]
 
love [lʌv]
 
lovely ['lʌvli]
 
lover ['lʌvə]
 
low [lou]
 
loyal ['lɔiəl]
 
luck [lʌk]
 
lucky ['lʌki]
 
luggage ['lʌgidʒ]
 
lump [lʌmp]
 
lunch [lʌnt∫]
 
lung [lʌη]
 
lyric ['lirik]