Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
request
[ri'kwest]
|
danh từ
( request for something / that ...) lời thỉnh cầu, lời yêu cầu
liên tiếp đưa ra những lời yêu cầu giúp đỡ
việc anh yêu cầu tôi hủy lá thư đó
các yêu cầu của anh sẽ được đáp ứng
làm việc gì theo lời thỉnh cầu của ai
tôi đến đây theo lời yêu cầu đặc biệt của anh
theo yêu cầu của nhân dân, ông chủ tịch đã được bầu lại
khi có yêu cầu
các bản mục lục liệt kê luôn có sẵn khi khách hàng yêu cầu
chương trình/buổi biểu diễn theo yêu cầu
nhu cầu, sự hỏi mua (trong kinh doanh)
được hỏi mua rất nhiều
ngoại động từ
thỉnh cầu, yêu cầu, đề nghị
yêu cầu tuân theo các quy tắc
yêu cầu khách đến tham quan không sờ vào hiện vật trưng bày
tất cả những gì tôi yêu cầu anh là anh phải đến sớm
tôi yêu cầu anh ấy giúp đỡ
đề nghị anh không hút thuốc
kính mời ai đến dự (tiệc...)
Chuyên ngành Anh - Việt
request
[ri'kwest]
|
Kinh tế
yêu cầu, đòi hỏi; giấy yêu cầu, đơn xin
Kỹ thuật
yêu cầu, đòi hỏi; giấy yêu cầu, đơn xin
Tin học
yêu cầu
Xây dựng, Kiến trúc
yêu cầu, đề nghị
Từ điển Anh - Anh
request
|

request

request (rĭ-kwĕstʹ) verb, transitive

requested, requesting, requests

1. To express a desire for; ask for.

2. To ask (a person) to do something.

noun

1. The act of asking.

2. Something asked for.

idiom.

by request

In response to an expressed desire: We are offering these scarves for sale again by request.

in request

In great demand: a pianist in great request.

on request or upon request

When asked for: References are available on request.

 

[From Middle English requeste, the act of requesting, from Old French, from Vulgar Latin *(rēs) requaesīta, (thing) requested, from Latin feminine past participle of requīrere, to ask for. See require.]

requestʹer noun

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
request
|
request
request (n)
appeal, demand, application, entreaty, invitation, wish, bid, call
request (v)
ask for, demand, apply for, call for, entreat (formal), invite, wish, bid (archaic)