Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sheet
[∫i:t]
|
danh từ
khăn trải giừơng, tấm đra trải giường; tấm phủ, chăn
lá, tấm, phiến, tờ
một tấm sắt
tờ giấy rời
dải, mảng lớn (nước, băng..)
một dải băng
(địa lý,địa chất) vỉa
(hàng hải) dây lèo (để điều chỉnh buồm)
(thơ ca) buồm
dây thừng, xích (để căng buồm)
(từ lóng) ngà ngà say
(từ lóng) say bí tỉ, say khướt
ngoại động từ
đậy, phủ, trùm kín
làm thành tấm, kết lại thành tấm, hợp lại thành phiến
mưa như đổ nước
nội động từ
phủ, đậy, kín
phủ kín một toa xe bằng vải bạt
tuyết phủ đầy thành phố
(hàng hải) giữ buồm bằng dây lèo
buộc căng dây lèo buồm