Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
duodecimo
[,dju:ou'desimou]
|
danh từ
khổ sách mười hai; sách khổ mười hai
vật nhỏ xíu, người nhỏ xíu