Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
three
[θri:]
|
tính từ
ba
ba lần
nó lên ba (tuổi)
danh từ
số ba ( 3)
con ba (súc sắc); quân ba (quân bài)
Từ liên quan
ternary trinary triple