Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
snow
[snou]
|
danh từ
(hàng hải), (sử học) thuyền xnau (thuyền buồm nhỏ)
tuyết; đống tuyết
sự rơi của tuyết; lớp tuyết trên mặt đất
vật giống tuyết, vật trắng như tuyết; (thơ) tóc bạc
(từ lóng) côcain bột
nội động từ
tuyết rơi
tuyết rơi xuống cả ngày
rơi như tuyết
ào đến, đổ đến
ngoại động từ
làm cho bạc như tuyết, làm cho rơi như tuyết
năm tháng đã làm cho tóc ông ta bạc trắng như tuyết
làm nghẽn lại vì tuyết
nghẽn lại vì tuyết (đường sá...)
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) phỉnh phờ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phủ tuyết kín (đen & bóng)
bị thua phiếu rất xa (người ứng cử)