Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
instance
['instəns]
|
danh từ
thí dụ, ví dụ
ví dụ như...; chẳng hạn như...
Several of his friends came : Ben, Carol and Mike, for instance
Nhiều bạn của nó đã đến : chẳng hạn như Ben, Carol và Mike
trường hợp
tôi có thể dẫn chứng với anh nhiều trường hợp cô ấy cố ý khiếm nhã
trong hầu hết các trường hợp (thường) thì sự đau đớn sớm tan đi
lúc đầu; ban đầu
ban đầu tôi có ý muốn từ chối, nhưng rồi tôi đã nghĩ lại
ngoại động từ
đưa (sự kiện...) làm ví dụ