Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
instantiate
[in'stæn∫ieit]
|
ngoại động từ
thuyết minh (một điều trừu tượng) bằng một thí dụ cụ thể