Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
advice
[əd'vais]
|
danh từ
lời khuyên, lời chỉ bảo
hành động theo/theo/nghe theo lời khuyên của ai
hỏi ý kiến luật sư; hỏi ý kiến bác sĩ (nhờ bác sĩ khám cho)
theo ý tôi thì anh nên chờ đợi
nên nghe lời tôi khuyên, anh hãy đi khám bác sĩ
tôi xin có vài lời khuyên anh
(thương nghiệp) thư thông báo; văn bản thông báo; giấy báo (cũng) advice note
chúng tôi nhận được thông báo là hàng hoá đã được chuyển đi