Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
first
[fə:st]
|
tính từ
thứ nhất
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Đệ nhất thế chiến
đầu tiên; quan trọng nhất; cơ bản
nguyên tắc cơ bản
trực tiếp
từ ban đầu, từ cái nhìn ban đầu
tình yêu từ buổi đầu gặp nhau
thoạt nhìn ( (cũng) at first view )
thoạt nhìn
thoạt nhìn tưởng như vấn đề dễ giải quyết
(xem) blush
mới đầu
sang số 1
(thông tục) làm việc gì trước tiên
ngã lộn đầu xuống
phó từ
trước tiên, trước hết
trước
anh phải hoàn thành việc này trước
đầu tiên, lần đầu
lần đầu anh gặp cậu ấy ở đâu?
thà
anh ấy thà chết chứ không thể phản lại sự nghiệp của mình
đầu tiên và trước hết
nói chung
(xem) come
trước hết
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trước hết
chẳng chóng thì chày
điều quan trọng phải giải quyết trước cả những điều quan trọng khác
danh từ
người đầu tiên, người thứ nhất; vật đầu tiên, vật thứ nhất
người đến đầu tiên là ông X
ngày mùng một
ngày mùng một tháng Giêng
buổi đầu, lúc đầu
từ lúc ban đầu
từ đầu đến cuối
( số nhiều) hàng loại đặc biệt (bơ, bột)
ngày mồng một tháng chín (mở đầu mùa săn gà gô)
Chuyên ngành Anh - Việt
first
[fə:st]
|
Kỹ thuật
thứ nhất, đầu tiên
Toán học
thứ nhất, đầu tiên
Từ điển Anh - Anh
first
|

first

first (fûrst) noun

1. The ordinal number matching the number one in a series.

2. The one coming, occurring, or ranking before or above all others.

3. The beginning; the outset: from the first; at first.

4. Music. The voice or instrument highest in pitch or carrying the principal part.

5. The transmission gear or corresponding gear ratio used to produce the range of lowest drive speeds in a motor vehicle.

6. The winning position in a contest: finished the season in first.

7. Baseball. a. First base. b. A first baseman.

adjective

1. Corresponding in order to the number one.

2. Coming before all others in order or location: the first house on your left.

3. Occurring or acting before all others in time; earliest: the first day of spring.

4. Ranking above all others, as in importance or quality; foremost: was first in the class.

5. Music. Being highest in pitch or carrying the principal part: first trumpet.

6. Of, relating to, or being the transmission gear or corresponding gear ratio used to produce the range of lowest drive speeds in a motor vehicle.

adverb

1. Before or above all others in time, order, rank, or importance: arrived first; forgot to light the oven first.

2. For the first time.

3. Rather; preferably: would die first.

4. In the first place; to begin with. See Usage Note at firstly.

 

[Middle English, from Old English fyrst.]

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
first
|
first
first (adj)
 • primary, initial, original, opening, foremost, earliest, former
  antonym: last
 • chief, principal, leading, major, main, paramount, head
  antonym: minor
 • fundamental, basic, key, elementary, primary, essential
  antonym: advanced
 • first (adv)
  firstly, initially, in the beginning, at the outset, to begin with, to start with, primarily, formerly, originally
  antonym: lastly
  first (pron)
  number one (informal), original, originator, pioneer