Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
reference
['refərəns]
|
danh từ
sự chuyển đến (một người, một tổ chức có thẩm quyền) để xem xét, sự giao cho giải quyết (một vấn đề gì); thẩm quyền giải quyết
ngoài phạm vi thẩm quyền của toà án
sự hỏi ý kiến
anh ấy làm mà không hỏi ý kiến tôi
sự xem, sự tham khảo
tham khảo từ điển
sách tham khảo
thư viện tra cứu (không cho mượn)
sự ám chỉ, sự nói đến, sự nhắc đến
nhắc đến một sự việc gì
sự liên quan, sự quan hệ, sự dính dáng tới
về (vấn đề gì...); có liên quan tới
không có liên quan gì đến; không kể gì
sự giới thiệu, sự chứng nhận (lý lịch, tư cách, công tác...); người giới thiệu, người chứng nhận (lý lịch, tư cách, công tác...); giấy chứng nhận
tìm hiểu lý lịch (tư cách...) của ai
có giấy giới thiệu tốt, có giấy chứng nhận tốt
viện chứng ai; nhờ ai giới thiệu
dấu chỉ dẫn đoạn tham khảo (trong một cuốn sách)