Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
dictionary
['dik∫ənri]
|
danh từ
từ điển
từ điển sống; người học rộng biết nhiều
từ điển tin học
từ điển kiến trúc
tính từ
có tính chất từ điển, có tính chất sách vở
văn sách vở
tiếng Anh sách vở