Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
railway
['reilwei]
|
Cách viết khác : railroad ['reilroud]
danh từ
đường có những đường ray cho tàu hoả chạy ở trên; đường sắt; đường xe lửa
đường sắt đang được xây dựng
( số nhiều) ngành đường sắt
làm việc ở/cho ngành đường sắt
mạng lưới đường sắt do nhà nước điều hành
công ty đường sắt
toa xe lửa
đầu máy xe lửa
kỹ sư ngành đường sắt
chăn len để đắp chân (trên xe lửa)
ga xe lửa
hết sức nhanh