Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
rug
[rʌg]
|
danh từ
thảm dầy trải sàn ( (thường) nhỏ)
một tấm thảm trải trước lò sưởi
mền, chăn
ấm như nằm trong chăn
mền du lịch