Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
plan
[plæn]
|
danh từ
bản đồ (thành phố, quận, nhóm nhà..); sơ đồ, đồ án (nhà...); sơ đồ (các bộ phận máy)
bản đồ khu phố cổ
sơ đồ một toà nhà
sơ đồ các máy bay thời đầu
mặt phẳng (luật xa gần)
dàn bài, dàn ý (bài luận văn...)
kế hoạch; dự kiến, dự định
lập kế hoạch (cho cái gì)
kế hoạch tác chiến
làm đảo lộn kế hoạch của ai
anh đã có dự kiến gì cho ngày mai chưa?
cách bố trí (nhất là bản vẽ, sơ đồ)
sơ đồ chỗ ngồi
cách tiến hành
cách tiến hành tốt nhất là...
theo đúng kế hoạch (về các sự kiện..)
ngoại động từ
vẽ bản đồ của (một thành phố..), vẽ sơ đồ của (một toà nhà...)
làm dàn bài, làm dàn ý (bản luận văn...)
đặt kế hoạch
đặt kế hoạch cho một cuộc tấn công
dự kiến, trù tính
dự định làm gì
( + something out ) lên kế hoạch
lập kế hoạch hệ thống giao thông cho thành phố
nội động từ
đặt kế hoạch,
trù tính, dự kiến
trù tính cho tương lai
Từ liên quan
conspiracy design draw intrigue