Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
choose
[t∫u:z]
|
động từ, thì quá khứ là chose , động tính từ quá khứ là chosen
chọn lựa kỹ lưỡng
đâu phải dễ chọn một nghề
họ quyết định chọn ông ấy làm tổng biên tập
anh cứ việc chọn, anh cứ chọn lấy
anh muốn làm gì thì cứ làm (anh cứ làm (như) ý anh)
ông ta phải lựa chọn giữa việc từ chức hoặc về hưu non
chúng tôi đưa ra rất nhiều dự án để lựa chọn
quyết định (làm hoặc không làm điều gì)
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định không giúp họ
tác giả quyết định không nêu tên mình ra (tác giả quyết định giấu tên)
xem pick
có rất ít sự khác biệt giữa A và B ( A và B (cũng) gần (như) nhau)