Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
anybody
['enibɔdi]
|
Cách viết khác : anyone ['eniwʌn]
đại từ
không có người nào
hầu như không ai đến
bất cứ ai
có ai nhìn thấy anh không?
có ai ở đó không?
hắn ra đi mà không hề nói với ai khác một lời
bất cứ ai thấy tai nạn cũng đều nên gọi điện cho cảnh sát
hắn không làm hại gì cho ai cả
bất kỳ ai cũng tưởng nó điên
cứ hỏi bất kỳ ai trong lớp bạn
(trong những câu phủ định) không phải người quan trọng
cô ấy chẳng là cái thá gì trước khi kiếm được công việc ấy