Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
anyone
['eniwʌn]
|
Cách viết khác : anybody ['enibɔdi]
đại từ
xem anybody