Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
able
['eibl]
|
tính từ
có năng lực; có tài; lành nghề
một chủ nhiệm hợp tác xã có năng lực
một nhà văn có tài
một công nhân lành nghề
sinh viên có khả năng nhất trong lớp
có thể làm được việc gì; có đủ tư cách/thẩm quyền làm việc gì
đứa trẻ chưa biết viết
bạn có thể đến được không?
bạn có thể làm việc đó tốt hơn tôi
hậu tố
có một tính cách nào đó
hợp thời trang
Thoải mái
Có thể, cần được
Có thể ăn được
Có thể bị diệt vong
Cần được thanh toán