Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
manager
['mænidʒə]
|
danh từ
người quản lý; giám đốc
người chỉ đạo; ông bầu