Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
writer
['raitə]
|
danh từ
người viết (đang viết hay đã viết một cái gì)
người viết bức thư này
người viết chữ (người viết ra các chữ theo một cách nào đó)
một người viết chữ rành mạch
người viết chữ tốt
nhà văn; tác giả
người thư ký
sách dạy viết (một ngôn ngữ nào)
sách dạy viết tiếng Pháp
sự mỏi tay, sự cứng đờ, cái đau của tay (do viết nhiều)