Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cramp
[kræmp]
|
danh từ
(y học) chứng chuột rút, chứng vọp bẻ
bị chuột rút
(nghĩa bóng) sự bó buộc, sự câu thúc, sự tù túng, sự gò bó
(kỹ thuật) thanh kẹp, má kẹp ( (cũng) cramp-iron )
bàn kẹp mộng (của thợ mộc)
tính từ
bị chuột rút
khó đọc (chữ)
chữ viết khó đọc
bị ép chặt, bị bó chặt, chật hẹp, tù túng, không tự do, không được thoải mái
ngoại động từ
làm cho co gân, làm cho bị chuột rút
(nghĩa bóng) cản trở; câu thúc, làm khó (cử động)
tất cả các sự lo lắng ấy đã làm cản trở anh ta tiến bộ
kẹp bằng thanh kẹp, kẹp bằng bàn kẹp
ép chặt, bóp chặt, bó chặt
Từ liên quan
frame shut