Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
natural
['næt∫rəl]
|
tính từ
(thuộc) tự nhiên, (thuộc) thiên nhiên
quy luật tự nhiên
các hiện tượng tự nhiên
giới tự nhiên (cây cối, sông ngòi, chim muông)
tài nguyên thiên nhiên
vùng đất ở trong trạng thái tự nhiên
sự chọn lọc tự nhiên
vật lý và động lực học; khoa học tự nhiên
(thuộc) thiên tính; bẩm sinh, trời sinh
thiên tư
tài năng bẩm sinh
ông ta là một nhà hùng biện bẩm sinh
cô ta là người có khiếu ngôn ngữ
tự nhiên, đương nhiên, tất nhiên, dĩ nhiên
chó biết sủa là chuyện tự nhiên
hậu quả tất nhiên
lẽ tất nhiên là anh phải nghĩ như vậy
chết một cách tự nhiên, do những nguyên nhân tự nhiên (do già mà chết, chứ không phải do bạo lực...)
tự nhiên, không giả tạo, không màu mè
cử chỉ tự nhiên
thật khó giữ được vẻ tự nhiên khi phải xuất hiện giữa công chúng
(về nốt nhạc) không thăng mà cũng không giáng; thường
có quan hệ máu mủ; ruột thịt
cha ruột/mẹ ruột
chúng tôi là cha mẹ ruột của đứa trẻ này
nó không phải con gái ruột của chúng tôi - chúng tôi nuôi nó khi nó lên hai
(về đứa con) do cha mẹ không có giá thú với nhau sinh ra; không chính thức
sao anh dám nhận đứa con hoang của cô ta làm con nuôi?
dựa trên lý do về con người
công lý của con người
mọc tự nhiên, dại
cây cỏ dại
tuổi thọ của con người
danh từ
người bẩm sinh ngớ ngẩn, người bẩm sinh ngu đần
(âm nhạc) nốt thường
(âm nhạc) dấu đặt trước một nốt nhạc cho biết nốt đó không thăng hoặc gián; dấu hoàn
người có khiếu tự nhiên (về ngành gì)
cô ta có khiếu về hội hoạ
điều thắng lợi tất nhiên; điều chắc chắn
Chuyên ngành Anh - Việt
natural
['næt∫rəl]
|
Kỹ thuật
(thuộc) tự nhiên, thiên nhiên
Tin học
tự nhiên
Toán học
(thuộc) tự nhiên, thiên nhiên
Vật lý
(thuộc) tự nhiên, thiên nhiên
Xây dựng, Kiến trúc
tự nhiên
Từ điển Anh - Anh
natural
|

natural

natural (năchʹər-əl, năchʹrəl) adjective

Abbr. nat.

1. Present in or produced by nature: a natural pearl.

2. Of, relating to, or concerning nature: a natural environment.

3. Conforming to the usual or ordinary course of nature: a natural death.

4. a. Not acquired; inherent: Love of power is natural to some people. b. Having a particular character by nature: a natural leader. See synonyms at normal. c. Biology. Not produced or changed artificially; not conditioned: natural immunity; a natural reflex.

5. Characterized by spontaneity and freedom from artificiality, affectation, or inhibitions. See synonyms at naive.

6. Not altered, treated, or disguised: natural coloring; natural produce.

7. Faithfully representing nature or life.

8. Expected and accepted: "In Willie's mind marriage remained the natural and logical sequence to love" (Duff Cooper).

9. Established by moral certainty or conviction: natural rights.

10. Being in a state regarded as primitive, uncivilized, or unregenerate.

11. a. Related by blood: the natural parents of the child. b. Born of unwed parents; illegitimate: a natural child.

12. Mathematics. Of or relating to positive integers.

13. Music. a. Not sharped or flatted. b. Having no sharps or flats.

noun

1. a. One having all the qualifications necessary for success: You are a natural for this job. b. One suited by nature for a certain purpose or function: She is a natural at mathematics.

2. Music. a. The sign (♮) placed before a note to cancel a preceding sharp or flat. b. A note so affected.

3. Color. A yellowish gray to pale orange yellow.

4. Games. A combination in certain card and dice games that wins immediately.

5. An Afro hairstyle.

 

[Middle English, from Old French, from Latin nātūrālis, from nātūra, nature. See nature.]

natʹuralness noun

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
natural
|
natural
natural (adj)
 • usual, normal, ordinary, accepted, expected, regular, likely
  antonym: unusual
 • physical, biological, environmental, ecological, geographical, geological
  antonym: technological
 • innate, native, inborn, instinctive, effortless, inherent
  antonym: learned
 • unaffected, unpretentious, spontaneous, genuine, artless, sincere, relaxed, open
  antonym: affected
 • untreated, unprocessed, pure, raw, crude, organic
  antonym: artificial
 • biological, physical, birth, true, actual, real