Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
somehow
['sʌmhau]
|
Cách viết khác : someway ['sʌmwei]
phó từ bất định
không biết làm sao, vì một lý do chưa biết, vì một lý do chưa xác định
không hiểu sao tôi không cảm thấy tin nó được
không hiểu sao tôi luôn luôn biết là thế nào tôi cũng nhận được việc làm
bằng cách này hay bằng cách khác
bằng cách này hay cách khác chúng ta phải ngăn anh ta lại không cho gặp cô ấy
somehow we must get to Glasgow
dù thế nào chăng nữa, chúng ta cũng phải đến cho được Glasgow
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
somehow
|
somehow
somehow (adv)
one way or another, someway, by hook or by crook, come what may, come hell or high water