Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
sexual
['sek∫uəl]
|
tính từ
(thuộc) các vấn đề sinh lý hoặc sức lôi cuốn thể xác giữa nam và nữ; giới tính; nhục dục
mối quan tâm đến cô ấy đối với anh ta chủ yếu là về tình dục
sự giao hợp, sự giao cấu
sự say đắm nhục dục
tình dục
cảm xúc, khát vọng tình dục
những khác biệt về giới tính
liên quan đến sự sinh sản con cái
cơ quan sinh dục
sự sinh sôi hữu tính của cây cối
Chuyên ngành Anh - Việt
sexual
['sek∫uəl]
|
Kỹ thuật
sinh dục; giới tính
Từ điển Anh - Anh
sexual
|

sexual

sexual (sĕkʹsh-əl) adjective

1. Of, relating to, involving, or characteristic of sex, sexuality, the sexes, or the sex organs and their functions.

2. Implying or symbolizing erotic desires or activity.

3. Of, relating to, or involving the union of male and female gametes: sexual reproduction.

 

[Late Latin sexuālis, from Latin sexus, sex.]

sexʹually adverb

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
sexual
|
sexual
sexual (adj)
sensual, erotic, voluptuous, fleshly, carnal, sexy
antonym: ascetic