Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
conclusion
[kən'klu:ʒn]
|
danh từ
sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối
ở phần cuối bản báo cáo của họ
nhanh chóng kết thúc cuộc thương lượng
sự kết luận, phần kết luận
Họ đi đến kết luận rằng tôi có tội
anh rút ra kết luận gì (từ những điều hắn vừa nói)?
sự ký kết (hiệp ước...)
cuộc xung đột kết thúc bằng việc ký hiệp định đình chiến
một quyết định trước khi biết những yếu tố cần thiết
vội vàng đưa ra kết luận
sau cùng; cuối cùng
Sau cùng, tôi muốn nói rằng...